Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWEGO

O N Y K S

REALIZUJĄCEGO SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

 

                                                                          § 1 Postanowienia wstępne

Adresatami niniejszego Regulaminu są zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy, dokonujący zakupów w Sklepie. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej oraz tryb zawierania z Klientem umów sprzedaży na odległość i warunki odstąpienia od nich, a także zachowania związane z ewentualnymi reklamacjami i zwrotami towarów lub/i produktów.

Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się zarówno do osób krajowych, jak i zagranicznych.

                                                                                      § 2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2. Sprzedawca – Onyks Bogumiła Ginda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Onyks, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 1993r., NIP 8510005383, REGON 810435030.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w

  ramach Sklepu, tzn. która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we

własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca zakupów w Sklepie.

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym myonyks@gmail.com

7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na

odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron transakcji, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy sprzedaży włącznie.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru/produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za

pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się również – stosowane do cech i właściwości

Towaru/Produktu – umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło.

9. Konto – konto klienta w sklepie, na którym gromadzone są dane przekazane przez Klienta, a także informacje o złożonych

przez Niego zamówieniach w Sklepie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane na formularzu zamówienia.

11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie, na podstawie którego składane są zamówienia,

przede wszystkim poprzez dodanie towarów/produktów do Koszyka, a także określający warunki umowy sprzedaży, w tym

sposób dostawy i płatności.

12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie konta.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary/Produkty do zakupienia,

umożliwiające modyfikację Zamówienia, w tym ilości towarów/produktów.

14. Towary/Produkty – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome (wyroby jubilerskie) i/lub usługi będące przedmiotem Umowy

sprzedaży zawartej między Klientem i Sprzedawcą, przy czym za: - Towary uznaje się wyroby sprzedawane Klientowi bez

jakiegokolwiek przetworzenia, - Produkty – poddane dalszemu przetworzeniu lub wręcz – wytworzeniu.

15. Karta Produktu – podstawowe informacje o Towarze/Produkcie zawierające jego opis i zdjęcie.

16. Promocja – sprzedaż Towarów lub nowego rodzaju usług, po docelowo obniżonej cenie.

17. Sprzedaż – odpłatna dostawa Towarów/Produktów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów lub

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

18. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju – dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych w

rozumieniu art. 2 pkt. 22 i 23 ustawy o VAT.

19. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji

kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,

jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

20. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie np.

imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, lokalizacji lub innych szczególnych czynników określających tą osobę (art. 4 pkt

1 RODO).

21.Administrator – osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania

danych osobowych (art. 4 pkt 4 RODO).

22.Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na wykorzystaniu

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

23. Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, w formie

oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalające na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 4 pkt 11

RODO).

24. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub

niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia dostępu do

danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (art. 4 pkt 12 RODO).

25. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylające

dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995r. w tej samej sprawie.

26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 683).

27. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.).

28. K.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025).

29. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302/UE – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady

2018/302.UE w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na

przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym (…).

 

 

                                                                  § 3 Informacje o Sprzedawcy

 

1. Sprzedawca, tzn. Onyks Bogumiła Ginda, zajmuje się przede wszystkim obrotem w wyspecjalizowanych sklepach

zegarkami oraz biżuterią platynową, złotą, srebrną i metalową, która może zawierać kamienie (np. szlachetne, półszlachetne,

itd.), a także realizowaniem usług w zakresie wykonawstwa wyrobów z kruszców na specjalne życzenie Klienta.

2. Podstawowe dane Sprzedawcy:

a) adres: 70-783 Szczecin, ul. Lucjana Rydla 50

b) adres e-mail: myonyks@gmail.com -dla projektów indywidualnych: sandraginda@icloud.com

c) numer telefonu: +48 510872643

    w pn.-pt. w godz. 10-18:30

sobota w godz. 10-15:30

- dla projektów indywidualnych: +48 884 053 031

d) numer rachunku bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 7419 3338

                 § 4 Wymagania techniczne   

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień na Towary/Produkty niezbędne są

trwałe nośniki, a w tym: a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową, b)

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), c) włączona obsługa plików cookies, d) zainstalowany program

FlashPlayer.

                                                                        § 5 Informacje ogólne

Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia , w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą Klienta.

- Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

- Składanie zamówień przez Klienta na Towary/Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po

założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i

adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta, a mianowicie: a) imię i nazwisko, b) adres

wraz kodem pocztowym, c) adres poczty elektronicznej (e-mail), d) numer telefonu (opcjonalnie).

- Ceny w Sklepie podane są w walucie polskiej (PLN) i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

- Ceny Towarów/Produktów nie obejmują kosztów dostawy, a w tym kosztów transportu, których wysokość wskazywana jest

odrębnie.

- Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się: - cena za Towar/Produkt i/lub usługę jubilerską, -

koszt dostawy (transport, ew. składowanie przez przewoźnika, opłaty pocztowe, celne, itp.), o której Klient zostaje

poinformowany w trakcie składania Zamówienia, jak również ponownie, w chwili wyrażenia woli związania się Umową

Sprzedaży.

- W przypadku wytwarzania albo korygowania wyrobów jubilerskich na wyraźne życzenie Klienta, zakres usługi

jest uzgadniany przez Sprzedawcę z Klientem na bieżąco, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w tym wzór, rodzaj

kruszcu i waga. Natomiast, ostateczna cena jest podawana Klientowi, po uwzględnieniu Jego wszystkich oczekiwań, w

Karcie Produktu.

- Jeżeli zlecenie obejmuje dostawy Towarów i/lub usług w dłuższych okresach czasowych, np. rok, końcową (ostateczną )

ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za dany okres rozliczeniowy.

 - Jeśli charakter przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej

(ostatecznej) ceny, informacja o sposobie jej obliczenia i pozostałych kosztów, o których mowa w punkcie 5 niniejszego

paragrafu, będzie wskazana w karcie Towaru/Produktu.

         § 6 Zakładanie Konta w Sklepie

- Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

- Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, a także podanie poniższych danych: a) imię i

nazwisko i/ lub nazwę spółki, b) dokładny adres Klienta, c) e-mail, d) telefon. W przypadku podmiotów gospodarczych

należy wskazać także NIP, KRS lub inny organ rejestrowy.

- Logowanie się na Koncie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.

Klient nie może udostępniać innym osobom własnego konta w Onyks, a w tym ujawniać hasła i loginu. W przypadku

ujawnienia tych danych, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o przejęciu danych

dostępowych przez osoby trzecie, jak również wyjaśnić okoliczności sprawy.

- Konto jest prowadzone na rzecz Klienta przez czas nieokreślony.

- Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zażądać od Sprzedawcy –

za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź pisemnie na jego adres wskazany w § 3 ust. 2 lit. a niniejszego Regulaminu

usunięcia Konta.

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 

- Podstawowym warunkiem dokonania zakupów Towarów/Produktów w Sklepie jest uprzednie zapoznanie się z

Regulaminem Sklepu oraz prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia.

- Informacje zawarte w Karcie Towaru/Produktu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a

wyłącznie zaproszenie do składania ofert. Natomiast, wybór Towaru/Produktu i wyrażenie woli jego zakupu przez Klienta

stanowi ofertę w rozumieniu K.c.

- Sprzedawca uprzedza Klienta, iż zaprezentowane na stronie Sklepu Towary/Produkty są przykładowe i mogą różnić się od

przedstawionego modelu wagą, rozmiarem, itp., a także być konsekwencją indywidualnych ustawień komputerowych lub

innych urządzeń (np. kolor) lub wynikać ze specyfiki wyrobów jubilerskich, tzn. że każdy egzemplarz jest niepowtarzalny i

minimalnie może różnić się od innych egzemplarzy, a w tym kamieni szlachetnych.

- W celu złożenia Zamówienia należy: a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie), b) wybrać Towar/Produkt stanowiący

przedmiot Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” lub równoznaczny, c) zalogować się lub skorzystać z

możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji, d) jeżeli złożono Zamówienie bez rejestracji, należy wypełnić Formularz

- Zamówienia poprzez wpisanie pełnych danych Klienta, a w tym adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru/Produktu,

wybrać rodzaj przesyłki, itp., a także wpisać do faktury dane, jeśli są inne niż dane Klienta, e) kliknąć przycisk „Zamawiam

i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, f) wybrać jeden z dostępnych

sposobów płatności, g) w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w wymaganym terminie, z zastrzeżeniem

treści § 8 ust.3.

- Zamówienia mogą być składane przez całą dobę.

- Klient, składając ofertę kupna Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nią związany przez 7 dni, licząc

od dnia jej przesłania do Onyksu, przy czym czas doręczenia oferty do sklepu internetowego liczony jest następująco: a)

jeżeli oferta zostanie przesłana w dniu roboczym pomiędzy godzinami 7.30 a 15.30, ofertę uznaje się za złożoną w tym

samym dniu, b) jeżeli oferta zostanie przesłana w innym czasie niż wskazany w zdaniu poprzednim, to ofertę uważa się za

złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania oferty.

- Dniami roboczymi są kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę uważa się za dokonane, jeżeli w terminie, o którym mowa w punkcie 6

niniejszego paragrafu, nie poinformował Klienta o niedostępności Towaru/Produktu lub o jego innej cenie, a Klient uiścił

równowartość ceny zakupu.

- Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku: - naruszenia przez Klienta Regulaminu,

innych przepisów prawa lub dobrych obyczajów, - nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, a w tym braku

danych, uniemożliwiających powiadomienie Klienta o zmianie cen, niedostępności Towaru/Produktu, itp.

 § 7 Proponowane sposoby dostawy oraz płatności

- Klient może skorzystać z poniższych metod dostawy i odbioru zamówionego Towaru/Produktu: a) przesyłka kurierska, b)

przesyłka pocztowa, c) osobiście w sklepie stacjonarnym Onyks w Szczecinie, ul. Lucjana Rydla 50.

- W przypadku nie odebrania przesyłki w zakreślonym przez Sprzedawcę terminie, pomimo prawidłowego powiadomienia

o gotowości do jej odbioru, w tym także przez kurierów, Klient wyraża zgodę na obciążenie Go pełnymi kosztami dostawy.

- W Sklepie obowiązują następujące rodzaje płatności: a) za pobraniem, b) przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

numer 07 1149 2004 0000 3002 7419 3338, c) kartą płatniczą.

Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych płatności znajdują się na stronach Sklepu.

- Dokonanie nabycia Towaru/Produktu dokumentowane jest paragonem bądź fakturą VAT. Niniejszym, Klient wyraża

zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w czasie rejestracji adres e-mail, dokumentów

finansowych, przede wszystkim takich jak: faktura VAT, faktura VAT korygująca, itp.

§ 8 Wykonywanie umowy sprzedaży, realizacja dostaw

- Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem następuje po uprzednim zarejestrowaniu się i złożeniu

zamówienia przez Klienta za pomocą formularza Zamówienia, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.

- Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego przyjęcie, zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionym

§

- Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informację o przyjęciu do realizacji przesyłane są przez Sprzedawcę drogą

elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości

Umowa między Stronami zostaje zawarta.

- W przypadku wyboru przez Klienta płatności: a) przelewem, elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest

do jej dokonania nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W

przeciwnym razie – Zamówienie zostanie anulowane; b) za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do

jej uiszczenia w momencie odbioru; c) przy odbiorze osobistym – Klient zobowiązany jest do zapłacenia ceny

Towaru/Produktu w chwili jego odbioru, jednak nie później niż w terminie dostawy określonym przez Sprzedawcę.

- W przypadku zamówienia Towarów/Produktów o różnych terminach dostawy, terminem gotowości do odbioru jest

najdłuższy wskazany termin.

- Termin gotowości do odbioru Towaru/Produktu liczony jest w przypadku płatności: a) przelewem, elektronicznej lub karta

płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, b) za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, c)

gotówką w dniu osobistego odbioru - w terminie wskazanym w opisie Towaru/Produktu i przyjętym Zamówieniu. Nadto, o

gotowości Towaru/Produktu do odbioru, Klient zostanie dodatkowo powiadomiony przez Sprzedawcę na adres e-mail

podany w Zamówieniu.

- Dostawa Towarów/Produktów odbywa się zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

- Dostawa, o której mowa w punkcie 6 niniejszego paragrafu, jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru/Produktu, a w tym

opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w

czasie składania Zamówienia (por. § 5 ust. 5 Regulaminu).

- Osobisty odbiór Towaru/Produktu jest bezpłatny.

- Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest miejsce, w którym Towar/Produkt zostanie odebrany.

- Dostawy Towarów/Produktów są dokonywane za pośrednictwem wyspecjalizowanych przewoźników – kurierów. Onyks

informuje Klienta o firmie przewoźnika dostarczającego dostawę wraz z linkiem do śledzenia przesyłki za pomocą poczty

elektronicznej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie wydłużony czas dostawy z przyczyn leżących po

stronie przewoźnika. Brak odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu opóźnionego czasu dostawy odnosi się także do

Klienta, jeśli wskazał nieprawidłowy lub niepełny adres dostawy uniemożliwiający sprawne dostarczenie przesyłki.

- Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia Towaru/Produktu powstałe w transporcie dokonywanym na

zlecenie Klienta.

- Klient zobowiązany jest do: a) sprawdzenia ogólnego stanu przesyłki w obecności podmiotu ją dostarczającego, a gdy to

jest utrudnione – niezwłocznie po jej odebraniu; b) otwarcia nienaruszonej paczki i sprawdzenia jej zawartości w aspekcie

zgodności z Zamówieniem i stwierdzeniem jej nie uszkodzenia. W przeciwnym razie, należy spisać protokół w obecności

przewoźnika i o tym fakcie natychmiast powiadomić Sprzedawcę; c) odmówić odbioru przesyłki, w przypadku opakowania

naruszonego lub zawartości niezgodnej z Zamówieniem albo uszkodzonego Towaru/Produktu. W tym przypadku należy

bezwzględnie spisać protokół w obecności podmiotu dostarczającego i natychmiastowego skontaktowania się ze

Sprzedawcą.

 - Przeniesienie prawa do rozporządzania Towarem/Produktem jak właściciel dochodzi w chwili wydania towaru przez

kuriera Klientowi (nabywcy).

- Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

- Sprawdzenie stanu przesyłki przy jej odbiorze i sporządzenie – w przypadku zastrzeżeń – odpowiedniego protokołu w

obecności przewoźnika, stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

            § 9 Prawo odstąpienia od umowy

- Klient może w terminie 14 dni od otrzymania Towaru, odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny,

składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, której formularz stanowi załącznik do niniejszego

Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy na adres pocztowy lub elektroniczny

oświadczenia przed upływem tego terminu.

- Równocześnie ze złożeniem oświadczenia, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Towaru w stanie

niezmienionym, tzn. nie uszkodzonym wraz z oryginalnym opakowaniem i z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT albo

innym dokumentem potwierdzającym wydanie Towaru przez Sprzedawcę.

- Koszty zwrotnego przesłania Towaru pokrywa Klient.

- W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, przedmiotową Umowę uważa się za niezawartą i

Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty za Towar, w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta

sposobu płatności.

- W przypadku nie dotrzymania przez Klienta zakreślonego terminu, Sprzedawca odeśle Klientowi zwrócony Towar na

Jego koszt.

- Niezastosowanie się Klienta do opisanych powyżej procedur odstąpienia od umowy, a także w razie dokonania przez

Klienta zwrotu Towaru, do którego nie był uprawniony lub który nie znajduje się w stanie niezmienionym, lub nie została

opłacona przesyłka, lub w inny sposób Klient nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca

zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu Towaru i ceny albo obciążenia Klienta - użytkownika uzasadnionymi

kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 - Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku

Produktów (wyrobów jubilerskich) wykonywanych na wyraźne indywidualne życzenie Klienta, o właściwościach przez

Niego określonych w Zamówieniu lub ściśle związanych z Jego osobą, np. opatrzonych grawerem.

 

                           § 10 Reklamacja i gwarancja

 

- Umową sprzedaży objęte są nowe Towary/Produkty.

- W razie wady lub niezgodności Towaru/Produktu z Umową, Klient ma prawo złożyć reklamację.

- W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru: a) Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o

przepisy dotyczące rękojmi zawarte w K.c., b) Przedsiębiorca ma prawo do reklamacji, przy czym strony wyłączają

odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

- Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy

lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę.

- Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady lub niezgodności z Umową, okoliczności (w tym datę) jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, a także żądanie Klienta w związku z wadą Towaru/Produktu. Wraz z

reklamacją należy przekazać Sprzedawcy kwestionowany Towar/Produkt oraz dokument potwierdzający jego nabycie.

- Onyks nie zobowiązuje Klienta do skorzystania z usług kurierskich, lecz informuje, że dla przewozu Towarów/Produktów

z metali i kamieni szlachetnych, obowiązują szczególne, tj. znacznie wyższe stawki przewozowe niż w odniesieniu do

zwykłych przesyłek.

- Zwrot zapłaconej ceny następuje w sposób analogiczny jak przy odstąpieniu od umowy, który został opisany w § 9 ust. 4

niniejszego Regulaminu. Ponadto, Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionej reklamacji (np. naprawy), a także ponownej

przesyłki do wysokości obowiązujących stawek kurierskich. Natomiast Sprzedawca, nie odpowiada za uszkodzenia

Towaru/Produktu powstałe w transporcie zorganizowanym przez Klienta.

 - Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania Towaru/Produktu, a jeśli tego nie zrobi w zakreślonym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za

uzasadnione. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Klienta wskazując powody takiej decyzji.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie

Produktu w Sklepie.

 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

- Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych zasad i sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych

(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pod niżej wymienionymi adresami internetowymi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory-konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl

/sprawy-indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne-adresy.php

- Konsument posiada następujące (przykładowe) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa

w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą; b) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej, stosownie do treści art. 36 cyt. w punkcie a) ustawy, z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawcą; c) może uzyskać

bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Nim i Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy

powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); d) może skorzystać z

europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

                                      § 12 Promocja

 

-Sprzedawca przewiduje dokonywanie wybranych przez siebie transakcji na warunkach korzystniejszych od

standardowych, czyli w ramach tzw. promocji.

-Wszelkie promocje ogłoszone na stronie internetowej, nie łączą się z innymi promocjami stosowanymi przez

Sprzedawcę.

-Klient może skorzystać, w ramach prowadzonej akcji, tylko z jednej promocji, chyba że odrębny regulamin promocji

wyraźnie przewiduje możliwość łącznego skorzystania z kilku promocji.

-Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru oraz jego asortymentu w zakresie przeprowadzania i

odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

-Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów, a jej realizacja następuje według kolejności zamówień, do

wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 13 Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym

 

-Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

-Powierzone dane osobowe przez Klientów zbierane będą wyłącznie w celu związanym z przedmiotem działalności

Sprzedawcy, a przede wszystkim – w celu realizacji Umowy sprzedaży. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu

marketingowym, czyli zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 lit. a i b RODO.

- Gromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe będą przetwarzane (art. 5 ust. 1 lit. c oraz art.6 RODO) w celu: -

realizacji Umów sprzedaży, - prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby działalności gospodarczej Sprzedawcy, -

sprzedaży Towarów/Produktów i usług proponowanych przez Sprzedawcę, - wykonywania prawnie uzasadnionego

interesu Sprzedawcy w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogłyby się pojawić w związku z

realizacją umów, jak również z realizacją marketingu bezpośredniego, - wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze w związku z zapisami ustaw przywołanych w § 2 niniejszego Regulaminu.

 - Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne i kontaktowe podawane w związku z negocjowaniem i

zawieraniem umów, wypełnianiem nałożonych zadań, a w tym udostępnianiem ich podmiotom i organom uprawnionym do

ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, dostarczaniem przesyłek oraz kancelariom prawnym, którym

Sprzedawca zlecił prowadzenie postępowania.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zrealizowania

zadań wynikających z umów zawartych przez Strony oraz respektowania obowiązujących przepisów prawnych.

- Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane będą przetwarzane i

obliczany będzie według poniższych kryteriów: - przepisów prawa obligujących do przetwarzania i archiwizowania danych

przez ściśle określony czas, np. ustawę o rachunkowości, - okres przez jaki będzie świadczona sprzedaż, - okres,

niezbędny do obrony interesów Administratora, - okres, na jaki została udzielona zgoda.

- Klient ma prawo żądania od Administratora (art. art. 15-20 RODO): - dostępu do swoich danych osobowych i w celu ich

sprostowania, - uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego

oświadczenia, - usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego

przetwarzania danych osobowych albo przeniesienia danych osobowych.

- Klient poprzez wysłanie Zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie danych osobowych, z zastrzeżeniem powyższych

ustępów.

                         § 14 Postanowienia końcowe

- Umowy zawierane przez Sklep internetowy sporządzane są w języku polskim.

- Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiana przepisów

prawa czy sposobów płatności lub dostaw, itp., o których poinformuje Klientów na swojej stronie internetowej z 7 dniowym

wyprzedzeniem. Zmiany o charakterze technicznym, informacyjnym lub innym, nie wpływającym na pogorszenie sytuacji

Klientów, mogą nastąpić w terminie krótszym.

- Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązują dotychczasowe

postanowienia Regulaminu.

- Odpowiednim prawem dla zawartych Umów sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą są przepisy prawa polskiego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji Umów rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby

Sprzedawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 11.

- Zabrania się wykorzystywania znaków graficznych, w tym logo Onyks, a także układu stron internetowych

www.myonyks.com, jak również praw autorskich, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego powszechnie

obowiązujące, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustaw: o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o

prawach konsumenta, a także o ochronie danych osobowych oraz podatkowych.

- Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2019 r.

 

 

 

 

Załączniki:

Formularz Zamówienia,

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

Formularz reklamacyjny.

 

 

pixel